Magánszemély ingatlan bérbeadása

Mentesül a magánszemély adózó – kivéve az egyéni vállalkozót és a 22. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kereskedelmi kapcsolatot létesítőt – az adószám megszerzéséhez előírt bejelentési kötelezettség teljesítése alól, ha kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti ingatlan-bérbeadási (haszonbérbeadási) tevékenységet folytat és az általános forgalmi adót érintően nem él az adókötelessé tétel jogával. E rendelkezést a 2010. augusztus 16-ai hatályba lépéstől kezdődően lehet a bejelentési kötelezettségek teljesítése során alkalmazni.
 

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény (továbbiakban: módosító törvény) 34. §-ának (1) bekezdése módosította az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 22. § (16) bekezdését. Ennek alapján mentesül a magánszemély adózó – kivéve az egyéni vállalkozót és a 22. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kereskedelmi kapcsolatot létesítőt – az adószám megszerzéséhez előírt bejelentési kötelezettség teljesítése alól, ha kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti ingatlan-bérbeadási (haszonbérbeadási) tevékenységet folytat és az általános forgalmi adót érintően nem él az adókötelessé tétel jogával. E rendelkezést a 2010. augusztus 16-ai hatályba lépéstől kezdődően lehet a bejelentési kötelezettségek teljesítése során alkalmazni.
Ez az új, bejelentkezés alól mentesítő rendelkezés azt jelenti, hogy az abban foglaltaknak megfelelő, korlátozott körbe tartozó adóalanyoknak nem kell az adóhatóságnál ezen forgalmi adómentes ingatlan bérbeadási tevékenység folytatására tekintettel adóalanyként bejelentkezni, adószámot kiváltani.

Kik tartozhatnak e rendelkezés hatálya alá?

Azok az adószámmal nem rendelkező magánszemélyek tartozhatnak ezen említett rendelkezés hatálya alá, akiknek az áfa-adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységét kizárólag forgalmi adómentes ingatlan bérbeadás képezi és nincs olyan ügyletük, amely miatt közösségi adószámmal kellene rendelkezniük. Vagyis az adózó

kizárólag természetes személy lehet, aki

nem egyéni vállalkozó (sem az ingatlan bérbeadási tevékenysége vonatkozásában, sem más tevékenységére tekintettel),

tevékenysége kizárólag az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 86. §-a szerinti adómentes ingatlan bérbeadási (haszon-bérbeadási) tevékenység lehet (vagyis nem lehet a kötelezően adóköteles körbe tartozó – például kereskedelmi szálláshely szolgáltatásra, garázs bérbeadásra irányuló – tevékenység),

és az ingatlan bérbeadásra vonatkozóan az adóalany nem él az adókötelessé tétel választásával,

valamint nem létesít kereskedelmi kapcsolatot az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal. (Kereskedelmi kapcsolat e tekintetben: a termékbeszerzés és értékesítés valamint a szolgáltatásnyújtás és -igénybevétel.)

Amennyiben az Art. 22. § (16) bekezdése szerinti – előzőekben felsorolt – bármely feltétel nem áll fenn, például adókötelessé akarja tenni az adózó a bérbeadását, vagy bérbeadási tevékenysége más tagállami adóalannyal kereskedelmi kapcsolat létesítését eredményezi, akkor a bejelentkezés, adószám kiváltás szükségessé válik.

Az Art. 22. § (16) bekezdésében foglalt új rendelkezés alapján, a 2010. augusztus 16-ai hatályba lépési időponttól kezdődően nem szükséges az említett ingatlan bérbeadási tevékenységet folytató, korábban már bejelentkezett és adószámmal rendelkező természetes személy adóalanyoknak a regisztrált adóalanyi körből kijelentkezni, hiszen e rendelkezés nem jelenti azt, hogy ezen adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységüket megszüntették volna. Ezek a már bejelentkezett és adószámmal rendelkező adóalanyok továbbra is az adószámukat használják és tüntetik fel értékesítési bizonylataikon.

Lehet-e adószám hiányában a számlaadási kötelezettséget teljesíteni?

A természetes személy adóalanykénti bejelentkezés és az adószám hiányában is – a rendszeres bevételszerző tevékenységre tekintettel – az általános fogalmi adó alanya, ezáltal az áfatörvényben meghatározott bizonylat kibocsátására kötelezett [amely az ilyen adómentes tevékenységre tekintettel számviteli bizonylat kell, hogy legyen, az áfatörvény 165. § (1) bekezdés a) pontja alapján, vagyis a kibocsátott bizonylatnak nem kell maradéktalanul megfelelnie az áfatörvény számlára vonatkozó előírásainak]. Az adószám hiánya – tekintettel az adómentes körbe tartozó tevékenységre – az adóalanyt nem akadályozza a számviteli bizonylat beszerzésében (illetve előállításában) és kibocsátásában. Ezen a számviteli bizonylaton az adóalany neve mellett az adóazonosító jel szerepeltethető. (Amennyiben azonban az adóalany úgy döntene, hogy a számviteli bizonylat kibocsátásához a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet szerinti számlatömböt kíván használni, annak beszerzéséhez már adószámmal kell rendelkeznie, emiatt viszont be kell jelentkeznie.)

Van-e lehetőség arra, hogy az érintett körbe tartozó adóalany mégis bejelentkezzen?

Amennyiben a természetes személy adóalany nem kíván élni azzal a lehetőséggel, hogy az említett tevékenységére tekintettel nem köteles az adóhatósághoz bejelentkezni, és magát adóalanyként regisztráltatni kívánja, a ’T101 számú adatlapon teheti meg a bejelentését, amelynek alapján az adóhatóság adószámot állapít meg számára.
Forrás: www.apeh.hu
 

Közzétéve:
Hírek kategóriába sorolva